Условия за членство

Българска асоциация на фасадната индустрия е единствената на този етап организация в България, която представлява фирмите в сектора. В нея на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност, свързана с вноса, износа, търговията или изработването на врати и прозорци /вкл. материалите и аксесоарите/ у нас.


Целите на асоциацията
, формулирани в Устава се заключават главно в:

  • Да защитава общите интересите на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати, прозорци и фасади;

  • Да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството;

  • Да подпомага професионалното развитие на своите членове, деловите взаимоотношения между тях и сродни международни организации;

  • Да работи за повишаване авторитета на членовете си, както у нас, така и в чужбина;

  • Да поддържа контакти и да сътрудничи на държавните институции, определящи режима на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци;

  • Да защитава интересите на асоциацията като го представлява на различно институционално ниво;

  • Да осъществява връзки с учебните заведения в областта на дейността на членовете на асоциацията.