Какво представлява вратата?

Вратата е конструкция от каса (с или без первази), крило, панти, брава и дръжки.

Касата на вратата може да бъде:

  • основна (носеща за крилото), която е задължителна и
  • декоративна (обличаща останалата част от зида), която може да бъде поставена по желание. 


Всички врати съгласно тяхното предназначение се делят на два основни типа – ИДУСТРИАЛНИ и БИТОВИ.

Това разделение се налага основно от интензивността на работа на вратата, габаритните й размери и специфика.

Например, битовите се разчитат за работа до 15 цикъла дневно.

Врати, които надвишават този показател се считат за индустриални.

Съобразно тези признаци производителите на автоматика за врати са произвели системи за автоматизация, съгласно предназначението на вратите и водейки се от показатели като интензивност, тегло, механична система, ветрово натоварване и климатични особености.

Монтажът се извършва от квалифициран персонал, спазвайки инструкциите за монтаж на производителя, използвайки предписаните крепежи, за съответния материал.

След монтажа, ползвателят трябва да бъде инструктиран относно правилната експлоатация на вратите и да бъде запознат с необходимите мерки по поддръжката.